چگونه تجارت خود را شروع کنیم؟

 

•    يادگيري نحوه شروع كار و چگونگي فروش
•    هدف گزاري و برنامه ريزي
•    نوشتن ليست مشتريان احتمالي
•    معرفي محصولات به مشتري ها و انجام فروش
•    پيگيري مشتري ها تبديل آنها به مشتريان دائم
•    يادگيري چگونگي ايجاد گروه فروش
•    مشخص كردن فروشندگان احتمالي از روش ليست نفرات
•    معرفي فرصت كسب درآمد به فروشندگان احتمالي
•    پيگيري
•    تعهد به اهداف و برنامه ها
•    تكثير پويا و ترويج اصول كار