طرح تجاری پرشین وی

در طرحهای درآمد زایی پرشین وی، به دلیل تفاوت در سود ناخالص محصولات، پورسانت فروش محصولات بر اساس امتیاز محصولات محاسبه می گردد. هر محصول امتیاز خاص خودش را دارد که هیچ ارتباطی با قیمت آن محصول ندارد، بلکه رابطه مستقیم با سود ناخالص آن محصول دارد.
در ادامه نحوه محاسبه امتیاز محصولات توضیح داده می شود.

 نحوه محاسبه امتیاز محصولات:
ارزش ریالی هر امتیاز برای پرداخت پورسانت 10.000 ریال می باشد. برای محاسبه پورسانت فروش هر محصول، کافیست امتیاز آن محصول را ضربدر ارزش هر امتیاز (10.000 ریال) کرده، و عدد حاصله را در درصد پورسانت فروش آن محصول ضرب کنید. عدد حاصله پورسانت فروش آن محصول می باشد.
طرحهای درآمد زایی پرشین وی به 6 طرح ترکیبی تقسیم می شود:
•    طرح خرده فروشی
•    طرح یونی لول
•    طرح پورسانت حجمی
•    طرح پاداشهای ماهانه
•    طرح امتیاز حمایتی
•    طرح  امتیاز راهبری

•    طرح خرده فروشی

در این طرح 24% از امتیاز محصولات فروخته شده توسط هر شخص به عنوان پورسانت خرده فروشی به خود شخص پرداخت می گردد.
به عنوان مثال:
فرض می کنیم که شما محصولی را فروخته اید که 100 امتیاز دارد. روش محاسبه پورسانت شما به شکل ذیل می باشد:

100 (امتیاز کالا) X10.000( ارزش هر امتیاز) X%24 (پورسانت فروش) = 240.000 (ریال پورسانت)
طبق محاسبات بالا پورسانت شما به ازاء خرده فروشی یک محصول 100 امتیازی 240.000 ریال می باشد.

•    طرح یونی لول

در این طرح بر اساس میزان امتیاز محصولات فروخته شده توسط گروه فروش تان، تا 7 سطح به شما به شرح ذیل پورسانت پرداخت می گردد: 
 


به عنوان مثال:
فرض کنید یکی از افراد سطح یک شما محصولی 100 امتیازی را فروخته است. روش محاسبه پورسانت شما به شکل ذیل می باشد:
100 (امتیاز کالا) X  10.000 (ریال ارزش امتیاز) X  5% (درصد پورسانت) = 50.000 (ریال پورسانت)
در این مثال پورسانت شما به ازاء فروش یک محصول 100 امتیازی در سطح یک 50.000 ریال می باشد.

•    طرح پاداش حجمی

در این طرح زمانی که درهر ماه،حد اقل سه گروه شما ،و در هر گروه حداقل 500 امتیاز از محصولات شرکت به فروش برسد، 3% از حجم فروش تمام سازمان فروش به عنوان پاداش حجمی در آن ماه به شما پرداخت می شود. طبق جدول ذیل درصد پاداش حجم فروش افراد می تواند افزایش یابد.

مثال:
در مثال ذیل حجم فروش سازمان شما در گروه A 2000 امتیاز، گروه B ، 3000 امتیاز، گروه C ، 1600 امتیاز و در گروه D ، 1500 امتیاز می باشد. در این مثال شما می توانید 3.5% از حجم فروش سازمانتان را طبق محاسبات ذیل به عنوان پاداش دریافت کنید:
2000 گروه A + 3000 گروه B  + 1600 گروه C  + 1500 گروه D  = 8100 امتیاز مجموع فروش سازمان
8100 (امتیاز) X 10.000 (ارزش امتیاز) X 3.5% (درصد پاداش) = 2.835.000 (ریال پاداش)
پاداش شما از این طرح در این مثال (2.835.000 ریال) می باشد.

نکته 1: در این حالت شما می توانید 3.5% از حجم فروش کل سازمانتان را به عنوان پاداش حجمی دریافت کنید.حداکثر درآمد نماینده های فروش در این طرح، ماهانه  7.775.000.000 ریال می  باشد.
مثال:
فرض کنید فروش سازمان شما در یک روز طبق مثال پائین می باشد:

 

در این حالت شما می توانید 3.5% از حجم فروش کل سازمانتان را به عنوان پاداش حجمی دریافت کنید.
حداکثر درآمد نماینده های فروش در این طرح، ماهانه 7.775.000.000 ریال می  باشد.

 

در این حالت حجم فروش سازمان شما (3200 امتیاز) می باشد، در این حالت شما می توانید 3% از حجم فروش کل سازمانتان را به عنوان پاداش حجمی دریافت کنید. حداکثر درآمد نماینده های فروش در این طرح، ماهانه 7.775.000.000 ریال می  باشد.

•    طرح پاداشهای ماهانه

در این طرح افراد به ازاء ارتقاء به رده بالاتر طبق جدول زیر پاداش دریافت می نمایند.

هر نماینده فروش  در صورتی که  6 شاخه داشته باشد و در هر شاخه 1200 امتیاز داشته باشد به سمت نماینده فروش ممتاز ارتقاء پیدا می کند و به عنوان پاداش نشان شرکت را دریافت می کند.
هر نماینده فروش ممتاز در صورتی که بتواند در 6 شاخه خود و در هر شاخه یک نماینده فروش ممتاز ارتقاء دهد سمت آن به نماینده ارشد فروش ارتقاء پیدا می کند و در آن ماه 3.000.000 ریال پاداش ماهانه در یافت می کند در صورتی که در ماه های بعد نیز این شرط را رعایت کند پاداش ماهانه آن برقرار خواهد بود.
هر نماینده ارشد فروش در صورتی که بتواند در 6 شاخه خود و در هر شاخه یک نماینده ارشد فروش ارتقاء دهد سمت آن به سرپرست فروش ارتقاء پیدا می کند و در آن ماه 16.000.000 ریال پاداش ماهانه در یافت می کند در صورتی که در ماه های بعد نیز این شرط را رعایت کند پاداش ماهانه آن برقرار خواهد بود.

هر سرپرست فروش در صورتی که بتواند در 6 شاخه خود و در هر شاخه یک سرپرست فروش ارتقاء دهد سمت آن به سرپرست ارشد فروش ارتقاء پیدا می کند و در آن ماه 70.000.000 ریال پاداش ماهانه در یافت می کند در صورتی که در ماه های بعد نیز این شرط را رعایت کند پاداش ماهانه آن برقرار خواهد بود.
هر سرپرست ارشد فروش در صورتی که بتواند در 6 شاخه خود و در هر شاخه یک سرپرست ارشد فروش ارتقاء دهد سمت آن به مدیر فروش ارتقاء پیدا می کند و در آن ماه 300.000.000 ریال پاداش ماهانه در یافت می کند در صورتی که در ماه های بعد نیز این شرط را رعایت کند پاداش ماهانه آن برقرار خواهد بود.

طرح امتیاز حمایتی

در این طرح افراد به ازاء ارتقاء نفرات گروه فروش اشان به رده خود بر اساس جدول بعد، پاداش دریافت می نمایند. این طرح از رده نماینده ارشد فروش شروع می شود.

طرح امتیاز راهبری
در این طرح افراد در رده سرپرست فروش و رده های  بالاتر، طبق جدول ذیل از سطوح بیشتری در طرح
یونی لول پورسانت می گیرند.
- سرپرست فروش: افرادی که به رده سرپرست فروش می رسند در طرح یونی لول از 8 سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.
- سرپرست ارشد فروش: افرادی که به رده سرپرست ارشد فروش می رسند در طرح یونی لول از 9 سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.
- مدیر فروش: افرادی که به رده مدیر فروش می رسند در طرح یونی لول از 9 سطح سازمان فروش خود پورسانت دریافت می نمایند.