تاریخچه

 

هیچ شرکتی اینقدر قوی نیست که یک مدیریت بد موجب نابودی آن نشود. 

تجربه به ما نشان داده است که تنها بزرگ بودن کافی نیست، برای حفظ یکپارچگی باید فرهنگ و نگرش شرکت را زنده و پویا نگه داشت. به همین دلیل است که بیان داستان گذشته ما و چگونگی پیروزی در آن اهمیت زیادی پیدا می کند.

اگر کسانی را درجایگاه های مدیریتی شرکت قرار دهیم که فرهنگ و نگرش شرکت ما را درک نکنند و یا با آن همسو نباشند، می توانند همچون سمی خطرناک همه چیز را به ورطه نابودی سوق دهند. 
حتی بهترین مدیران هم اگر با فرهنگ و نگرش شرکت همخوانی نداشته باشند، باید کنار بروند.

وجود ذهنیت: 
اول "خودم"، به یکباره می تواند یک شرکت معتبر را به زوال بکشاند و این معما که آن همه ارزش دیرینه به کجا رفت، دیگران را به حیرت وا می دارد.

این شرکت مثبت اندیشی را نه به عنوان ابزاری برای رسیدن به شهرت، ثروت یا قدرت بلکه برای کاربرد ایمان به منظور غلبه بر شکست و رسیدن به ارزشهای خالق در زندگی آموزش می دهد.

اگر به توانایی هستی در فراهم کردن موفقیت، ثروت و چیزهایی که میخواهیم باور داشته باشیم، زندگی را در جریان و پر از فراوانی می بینیم و با چنین نگرشی هرگز برای موفقیت خود، به نابودی و تخریب دیگران نمی اندیشیم. 

درجهانی پر از وفور و فراوانی، کار، پول و ثروت برای همه هست و تنها باید مطابق اهداف گامهایی محکم، منسجم و آراسته برداشت.

مدیران “پرشین وی”، پیشینه و تجاربی با ارزش داشته و تمام اندوخته های خود را به همراه آورده اند تا پایه های شرکتی را پی ریزی نمایند که قدرت ساخته شدن و بالا رفتن تا عرش جهانی را داشته باشد.