مجوز بازاریابی شبکه ای پرشین وی

 

شرکت "پرشین وی" در تاریخ 94/07/20 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0423665352 به مدت 5 سال مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی دریافت کرده است.