حضور هيأت مديره و تيم مديريتي پرشين وي در خراسان رضوی

حضور هيأت مديره و تيم مديريتي پرشين وي به همراه اعضاي خانواده متحد خراسان رونق خاصي به شعبه مشهد بخشيد و لحظه هاي فيروزه اي را در ٢٩ ماه مهر در خاطرات ثبت كرد.