در سومین دوره آموزش محصول #آكادمي پرشين وي، ديروز #تهران #فيروزه_اي شد.