20 اکتبر روز جهانی ارزش

ارزش های ما آنچه که هستیم را نشان می دهد آنها مانند یک قطب نما ما را به سمت مسیر درست هدایت می کنند، وقتی که قطب نما همراهمان نباشد، در پیچ و خم زندگی به مشکل بر خواهیم خورد.
خانواده ی ما، کتاب هایی که خوانده ایم، شغلی که دوستش داریم، اهدافمان، لحظات عاشقانه مان، امیدی که هر صبح با طلوع خورشید در وجودمان نقش می بندد همه می توانند قطب نمای زندگی ما باشند.
رويأي شما، مأموريت ماست.