قوانین تجارت الکترونیک

 

آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيكي  
  
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/10/9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و  برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 1383/9/25 وزارت بازرگاني و به استناد بند ”الف“ ماده (79) قانون تجارت لكترونيكي مصوب 1382 تصويب نمود: 

 

ماده1- مصرف كننده در موارد زير به علت شرايط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند ”د“ ماده (38) قانون تجارت الكترونيكي خواهد بود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند:   

الف) در مورد خدمات، درصورتي كه با توافق مصرف كننده ارايه آن قبل از پايان هفت روز كاري شروع شده باشد.  

 ب) ‌ارائه خدمات براي تحويل مواد غذايي يا ساير كالاهايي كه مورد مصرف روزانه دارند. 

 ج‌) كالا يا خدماتي كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاي مالي تعيين  ميشود و خارج از اختيار تأمين كننده است.  

  د) كالاهاي ساخته شده با مشخصات فردي  مصرف كننده كه به طور واضح جنبه شخصي دارند يا اينكه به دليل طبيعت آنها نمي توانند بازپس داده شوند و يا اينكه به  سرعت قابليت فساد و خرابي دارند.  

  و) نوارهاي صوتي و تصويري و نرم افزارهاي رايانه اي بسته بندي شده كه به وسيله مصرف كننده باز شده باشند.  

  ه) روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات.  

 

 

تبصره ـ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است فهرستي از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند ”ج“ اين ماده را تهيه و ضمن نگهداري اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور و پايگاه اطلاع رساني سازمان يادشده به آگاهي عموم برساند.  

 

ماده2- خدمات مالي زير، موضوع بند ”الف“ ماده (42) قانون تجارت الكترونيكي خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف كننده مي باشد:  

      الف ـ خدمات مربوط به سرمايه گذاري        ب ـ خدمات بيمه اي        ج ـ خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري   

 

محمدرضا عارف  
 معاون اول رئيس جمهور